Informacje dla wierzyciela

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy jest to dokument stwierdzający obowiązek zapłaty zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności.

We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien wskazać majątek dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, jednakże jeżeli wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do treści art. 801 (2) k.p.c. może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Wówczas to komornik przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia składników majątku dłużnika.

Formularze do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji KM . doc | .pdf     

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów KMP .doc | .pdf       

Wniosek o zabezpieczenie . doc | .pdf       

Zlecenie poszukiwania majątku .pdf       

Dyspozycja realizacji zajęcia z rachunku bankowego .doc | .pdf